అమెరికా సంత

వెనకటికి తోచీ తోచనమ్మ తోడికోడలు పుట్టింటికెళ్ళిందట. తోచీ తోచని రాజకీయ నాయకుడు తన పార్టీ వాళ్ళనే దుమ్మెత్తి పోసాడట. ప్రస్తుతం […]

No Conditions Apply

మనం పుట్టింది మొదలు పోయేవరకు ఏకైక మంత్రం ‘కండీషన్స్’ అప్లై (షరతులు వర్తిస్తాయి). ఇల్లు, ఆఫీసు, బడి, గుడి ఎక్కడైనా, […]